ПРЕГЛЕД НА ЛЕКСИКАТА НА ОВЧЕПОЛСКИОТ ДИЈАЛЕКТ И НА СЛОВЕНЕЧКОГОРИШКИОТ (ГОРИЧАНСКИ) ДИЈАЛЕКТ СПОРЕД ПОТЕКЛОТО

  • Makedonka Dodevska
  • Veselinka Labroska

Abstract

Лексикологијата е наука што ги проучува зборовите како
единици на речничкиот состав на еден јазик. Во овој прилог е даден преглед
на лексичкиот состав на овчеполскиот дијалект и на словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект според потеклото. Богатиот материјал, научните
истражувања направени на терен, снимените и транскрибирани текстови
покажуваат еден мал, но важен дел од лексичкото богатство на два сродни, но и
различни дијалекти.

Published
2018-12-22