Развивање на вештините на читање

  • Nina Daskalovska Goce Delcev University, Stip, Republic of Macedonia
  • Biljana Ivanovska Goce Delcev University, Stip, Republic of Macedonia

Abstract

Една од целите на наставата по странски јазици е учениците да се оспособат да читаат различни видови на текстови на странскиот јазик, да научат како да го адаптираат стилот на читањето според целите на читањето, да ги применуваат стратегиите за читање, да го збогатуваат знаењето на вокабуларот и структурите на јазикот, да го прошируваат своето општо знаење кое ќе им овозможи полесно интерпретирање на текстовите итн. Но, за да се постигне таа цел, учениците треба да совладаат голем број вештини кои ќе им овозможат да читаат течно и со разбирање. Во овој труд се дава преглед на факорите кои влијаат врз разбирањето на текстовите при читање. Бидејќи вештините на читање се стекнуваат преку читање, се препорачува учениците да почнат да читаат уште од самиот почеток на изучување на странскиот јазик и да стекнат навика за читање која ќе им овозможи да ја подобрат способноста за читање, што од друга страна ќе придонесе за подобро усвојување на јазикот.

Author Biography

Nina Daskalovska, Goce Delcev University, Stip, Republic of Macedonia

Department od English Language and Literature

Assistant Professor

References

Bell, T. (2001) Extensive Reading: Speed and Comprehension. The Reading Matrix, 1, 1. Available at: http://www.readingmatrix.com/archives/archives_vol1_no1.html

Cunningham, A. E. & Stanovich, K.E. (1998). What Reading Does for the Mind. American Educator, 22, 8-15.

Day, R. R. & Bamford, J. (1998). Extensive reading in the second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Grabe, W. & Stoller, F. (2001). Teaching and researching reading. Harlow, Essex: Pearson ESL.

Hirsh, E. D. (2003). Reading Comprehension Requires Knowledge-of Words and the World. American Educator. Available at: http://www.aft.org/pubsreports/american_educator/spring2003/AE_SPRNG.pdf

Landauer, T. K. & Dumais, S. T. (1997). A solution to Plato's problem: The Latent Semantic Analysis theory of the acquisition, induction, and representation of knowledge. Psychological Review, 104, 2, 211-240.

Stanovich, K. E. (1993). Does Reading Make You Smarter?: Literacy and the Development of Verbal Intelligence. In Stanovich, K.E., Progress in Understanding Reading: Scientific Foundations and New Frontiers. New York: The Guildford Press.

Stanovich, K. E. (1998). Twenty-Five Years of Research on the Reading Process: The Grand Synthesis and What It Means for Our Field. National Reading Conference Yearbook, 47, 44-58.

Published
2013-09-19