Теорија за мешање и класификација на боите

  • Aleksandar Donev
  • Katerina Despot
  • Zoran Panov

Abstract

Од причина што секоја индивидуа ги перципира и гледа боитеразлично, потребно е да се изврши класификација на боите, опис на колорпросторот кој се користи и нивната примена во графичката индустрија играфичкиот дизајн. Поради проблемите кои се јавуваат при печатењетосе развиени теории за мешање на боите, со цел да се подобри квалитетотна отпечатениот материјал, како и квалитетот на приказот на боите наекран. Во овој труд се прикажани колор просторите, употребата на боите,нивната класификација и примена во индустријата.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
DONEV, Aleksandar; DESPOT, Katerina; PANOV, Zoran. Теорија за мешање и класификација на боите. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/125>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>