Индустриски дизајн во современо домување на скандинавски модернизам

  • Katerina Despot
  • Vaska Sandeva

Abstract

Скандинавските дизајнери традиционално се поткрепуваат на дизајно тод нивната праисторија, користејќи ограничени извори на материјали,употребувајќи ги истите корисно. Ваквите насочувања придонеле конразмислувањата за дизајнот на мебел како важен елемент од нивниоткултурен, социјален и економски благодет. Географската местоположба исуровата клима не само што придонеле за подлабок поглед кон домашниоткомфор и окружување, туку и за почит кон природата. Влијанието наприродата и афинитетот кон неа е нивна заедничка карактеристика, и еднаод најсилните особини на скандинавскиот дизајн. Имено, грубата зима,деветте месеци темнина за време на зимата и многу светлите лета влијаелена дизајнот на мебелот и ентериерот.Денес дизајнираниот мебел и покуќнина се секојдневие воСкандинавија, бидејќи поимот „добар дизајн“ е поим влезен во нивниоткултурен идентитет.Суштествениот приод кон дизајнот се состоел во нивната логичнатенденција само кон апсолутно неопходните елементи за постигнување наопределена цел. Со децении разработуваниот принцип на работа резултиралсо тоа материјалите да станат важен принцип на скандинавскиот дизајн, којво модерно време кореспондира со најдобриот пристап во индустрискотопроиводство.

Downloads

Download data is not yet available.

References

K.T. Urlich, S.D. Eppinger, Product Desing and Development, fourth edition, Mc Graw-Hill,

D. Quarante, Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Interfakultetski studij dizajna, 1984.

I. Šverko, Splitska škola za dizajn, Biblioteka znanstvenih dijela 131, Književni krug, Split, 2003.

M. Tambini, The look of the century – Design icons of the 20th century, Dorling Kindersley, London, 1999.

J. de Noblet, Dizajn – pokret i šestar, Golden marketing, Zagreb, 1999.

Published
2016-02-08
How to Cite
Despot, K., & Sandeva, V. (2016). Индустриски дизајн во современо домување на скандинавски модернизам. Natural Resources and Technology, 9(9). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1295

Most read articles by the same author(s)