Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица

  • Katerina Despot
  • Vaska Sandeva
  • Ivica Anastasov

Abstract

Што е композиција? Тоа е теорија која ги истражуваправилата за соединување и на структурните елементи (нивните односи)и групациите во хармоничен систем во согласност со ликовната идеја науметникот. Во уметноста под композиција се разбира начинот на изградбана уметничко дело. Овој поим е поврзан како со процесот на проектирање,така и со реализирање на производот. Вака стигнавме до целта накомпозицијата, тaа е да се контролира окото на гледачот. Набљудувачотда го види она што вие (дизајнерот, фотографот, уметникот) сакате тој давиди и да не му биде досадно, да открие работи што не се толку очигледни.Што е ботаничка градина? Ботаничка градина е строго заштитензелен простор и место каде што се одгледуваат, категоризираат идокументираат цвеќиња и растенија кои имаат значење во областа нанаучните истражувања, образованието, јавната презентација, ограниченаупотреба со научна цел. Ботаничката градина е институција која поддржувазбирки на живи растенија за потребите на експериментални ботаничкиистражувања, научното и еколошко образование и воспитување и таа еотворена за посета дванаесет месеци во годината.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Идејно-дендролошки проект за ботаничка градина (арборетум) “Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resource with Aesthetic Value – ISOPREN FORGEN”, 2012

Ковачев А., Зелената система на София. Урбанистични аспекти (историческо развитие, съвременно състояние, проблеми и тенденции, стратегия и прогнози). София-Москва, PENSOFT 2005

Кулелиев Й., Паркоустрояване на селища. София, 1992

Робев Р., Глухаров И., Спървочник по озеленяване, т.1, 1970

Published
2014-02-07
How to Cite
Despot, K., Sandeva, V., & Anastasov, I. (2014). Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/796

Most read articles by the same author(s)