Користење на ликовните принципи во екстериерниот и ентериерниот дизајн (врз примерот на единство и контраст)

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Дизајнот како процес може да преземе многу форми во зависност одпредметот што се дизајнира и индивидуалецот или индивидуалците коиучествуваат во креирањето на тој процес.Во контекст на применетата уметност, архитектурата, пејзажнатауметност и други креативни дејности, дизајнот е и именка и глагол.Дизајнот во неговиот глаголски контекст е процес на создавање иразвивање на план за естетски и функционален предмет, за што е потребносоодветно истражување, размислување, моделирање, приспособувањеи редизајн. Како именка, дизајнот се користи и како финален план задејство (цртеж, модел или друг опис) или резултат на следење на тој планза дејство.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Щилянов В., (2009) Парковото изкуство.

Стойчев Л., (1960) Парково и ландшафтно устройство.

Фомина Л., (1988) Основи на парковото изкуство.

Лазевски Б., Ликовна уметност.

Желева М. Д., (2000) Тектониката като теория на формата и формообразуването.

Published
2014-04-14
How to Cite
Sandeva, V., & Despot, K. (2014). Користење на ликовните принципи во екстериерниот и ентериерниот дизајн (врз примерот на единство и контраст). Natural Resources and Technology, 7(7). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/831

Most read articles by the same author(s)