Бојата како носител на емоции и како градивен елемент во дизајнот

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Боја е видна перцепциска способност на луѓето спрема категориите наречени црвено, жолто, сино и други. Бојата е резултат на интеракцијата насветлинскиот спектар со светлосни приемници (фоторецептори) во окото.Категориите на боите и физичките спецификации на бојата исто така сеповрзани со предметите, материјалите, изворите на светлина, пред сѐ одаспект на нивните физички својства како што се апсорпцијата (впивање),рефлексијата (одбивање) или емитувањето (зрачење) на светлината.Направен е краток преглед на улогата на бојата во дизајнот, постепенотозбогатување на палетата на бои дава насока во развојот на дизајнот.Низ различни периоди бојата поставува различни улоги и функции – одрелигиозна, ритуална и мистична функција, социјална припадност, симболна власт до декоративна и концептуална естетика. Со развојот на теоријатана боите се развива и потврдува насоката на рационално користење набојата. Споредно со тоа, модерните текови внесуваат уште една гледнаточка кон проблемите за бојата како важен инструмент за користење надуховната состојба на дизајнерот во изразувањето на идејното решение.

References

Незабравка Иванова - История на дизайна, Наука и изкуство, София, 1984

Mel Byars- Sedie, Logos, 2003

Кандински, В. За духовното в изкуството, С., 1998

Кандински, В. Точка и линија в равнината, С., 1995

Фомина, Л. Историја и композиција, Софија, 2003

Tambini.M., (1999) The look of the century – Design icons of the 20th century, Dorling Kindersley, London, 1999

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)