Арсенско-талиумска минерализација во наоѓалиштето Алшар, Црвен Дол, Република Македонија

  • Ivan Boev
  • Blazo Boev

Abstract

Ова рудно тело лежи во северните делови на Алшар. Беше отвореносо два хоризонтални отвори: No. 25 на ниво 753 m на западнатастрана и хоризонтален отвор 21 на ниво 823 m на источната страна.Минерализацијата е истражувана подземно на три нивоа: 753, 802 и 823 mповрзани со две вертикални окна. Најзначајната минерализација се јавуваблиску до влезот на отворот 21 и вертикалното окно.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
BOEV, Ivan; BOEV, Blazo. Арсенско-талиумска минерализација во наоѓалиштето Алшар, Црвен Дол, Република Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1271>. Date accessed: 14 dec. 2019.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>