Хемиски карактеристики на некои води за пиeње од источна и југоисточна Македонија

  • Tena Sijakova - Ivanova
  • Blazo Boev
  • Vesna Zajkova - Paneva
  • Vojo Mircovski

Abstract

Во овој труд се дадена геохемиските карактеристики на водите запиење од Источна Македонија и југоисточна Македонија. Анализиранисе девет примероци на вода од градовите: Велес, Штип, Виница, Пехчево,Делчево, Радовиш, Неготино, Богданци и Дојран. Добиените податоципокажаа дека најголем дел од испитуваните елементи се во границитена максимално дозволените концентрации пропишани од Светскатаздравствена организација. Според добиените вредности за тврдоста наводата, испитуваните води се тврди, умерено тврди и многу тврди, соисклучок на водата од Велес која е мека. Високите вредности за тврдостана водата се должат главно на растворливоста на карбонатните карпи.Според Piper дијаграмот, анализираните води се калциум/магнезиумбикарбонатни.

References

Selinus, O. et al., Ed.: Essentials of Medical Geology – Impacts of the Natural Environment on Public Health, Burlington, MA:Elsevier Academic Press,. 812 pp, 2005.

Pyenson, B.: Effects of Nitrate Fertilization on Pyrite Oxidation in Salt Marsh Sediments, 2002.

Williamson, M. A. & Rimstidt, J. D.: The kinetics and electrochemical rate-determining step of aqueous pyrite oxidation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 58, 5443– 5454pp,1994.

Hem, J. D.: Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water, 3d ed: U.S. Geological Survey Water – Supply Paper, 2254–263 p. 1989.

World Health Organization, Guidelines for drinking-water quality, 1984.

USNRC Health effects of Ingested fluoride, United States national research Council national Academy Press Washington, 1993.

USPHS Review fluoride benefits and risks. report of ad hoc subcommittee on fluoride. Committeeto coordinate Environmental health and related Program,1991.

World Health Organization, Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, 2011.

Purandara, B. K., Varadarajan, N., Jayashree, K.: Impact of sewage on ground water quality – case study. Pollut. Res. 22 (2):189, 2003.

Piper, A. M.: A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. U.S. Geol. Survey Ground water Note 12, 1953.

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>