Хидрогеолошки истражувања на подземна вода во село К’шање, општина Куманово, Република Македонија

  • Vojo Mirchovski
  • Gorgi Dimov
  • Tena Sijakova - Ivanova
  • Blagica Doneva
  • Laste Ivanovski

Abstract

За истражување и експлоатација на вода во околината на селотоК’шање се изведени две истражно-експлоатациони дупнатини. Дупчењетои кај двете дупнатини, главно, се одвиваше низ вулканогено-седиментникарпести маси (aндезитски туфови и игнимбрити) кои спаѓаат во групатана релативни хидрогеолошки изолатори, но во кои постои можност заформирање на издан со пукнатински тип на порозност и слободно ниво наподземна вода.Првата дупнатина (Б-1) е изведена до длабина од 74 m и потрошувачкана истата изнесува 1,2 l/s, додека втората дупнатина (Б-2) е изведена додлабина од 76 m и има издашност од околу 0,8 l/s. Според минерализацијатаводите од овие бунари спаѓаат во малку минерализирани-слатки води совкупна минерализација <1 g/l (кај Б-1 = 0.728 g/l, и кај Б-2 = 0.970 g/l).Врз основа на pH вредноста водите од овие бунари се неутрални со pHвредност околу 7 (кај Б-1 pH вредноста = 7,18, и кај Б-2 pH вредноста =6,96).

Downloads

Download data is not yet available.

References

. Арсовски М. 1997: Тектоника на Македонија. РГФ – Штип.

. Ѓузелковски Д., Котевски Ѓ. 1979: Хидрогеолошка карта на Македонија 1:200 000.

. Ѓузелковски Д. 1997: Подземни води (издан) за решавање на водоснабдувањето во Р. Македонија и нивна заштита. Институт Геохидропроект, Скопје.

. Ивановски Л. 2014: Елаборат од извршените истражни работи и добиените резултати при изработка на два експлоатациони бунари Б1 и Б2 за водоснабдување на КПУ Затвор Куманово, К’шање.

. Карајовановиќ и др. 1972: Толкувач за основна геолошка карта на СФРЈ. 1:100 000, лист Куманово. Геолошки завод, Скопје.

. Котевски Ѓ. 1987: Хидрогеологија на минералните, термалните и термоминерални води на територијата на Р. Македонија. Самоуправна практика Скопје.

Published
2016-02-05
How to Cite
Mirchovski, V., Dimov, G., Sijakova - Ivanova, T., Doneva, B., & Ivanovski, L. (2016). Хидрогеолошки истражувања на подземна вода во село К’шање, општина Куманово, Република Македонија. Natural Resources and Technology, 9(9). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1272

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>