Стабилност на косини на површински копови

  • Ljupce Efnusev
  • Blagica Doneva

Abstract

Eксплоатацијата во површинските копови се одвива восложени геотехнички услови со појави на одрони, свлечишта и слегнувањена тлото кои се резултат на продлабочувањето на површинскиот коп,зголемувањето на работниот и завршниот агол. Кон овие деформациипридонесла и секојдневната експлоатација со примена на масовниминирања. До усложнување на стабилноста доаѓа со обилните врнежи наснег и дожд, со што уште повеќе е нарушена геотехничката стабилност наповршинскиот коп.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bieniawski Z. T., 1989 “Engineering Rock Mass Classifi cations”, John Wiley, New York

Bishop A. W., 1955 “The use of the slip circle in the stability analysis of earth slopes”

Панов З., 2011, „Механика на карпи“, Факултет за природни и технички науки - Штип

Terzaghi, K., Peck B. R., Mesri G., 1996 “Soil mechanics in engineering practice”, John Willey, New York

Published
2014-02-05
How to Cite
Efnusev, L., & Doneva, B. (2014). Стабилност на косини на површински копови. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/786

Most read articles by the same author(s)