Сеизмичност на територијата на Република Македонија

  • Blagica Doneva
  • Gorgi Dimov

Abstract

Територијата на Република Македонија тектонски е поврзана согеодинамичките процеси кои се одвиваат на Балканскиот Полуостров. Воденешно време, просторот на Балканскиот Полуостров се наоѓа во зонатана колизија помеѓу три големи плочи: Евроазиската, Африканската иАрапската кои се делат на помали плочи.Сегашната геодинамика на Балканскиот регион е под контрола наактивните тектонски процеси во Источниот Медитеран и тоа: субдукцијатана Јадранската микроплоча под Динаридите, субдукцијата на Јонската иЛевантинската микроплоча под Хеленскиот рововски систем и колизијатапомеѓу Евроазиската и Арапската плоча кои се во врска со СеверноАнадолскиот расед.Територијата на Република Македонија како дел од Балканскиотрегион, тектонски припаѓа на Медитеранската орогена област на Алпско-хималајскиот појас.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Даскалов Т., „Сеизмотектонски модел на Валандовското епицентрално подрачје“, магистерски труд, Факултет за природни и технички науки, Штип, 2011

Донева Б., „Дефинирање на корелационата зависност помеѓу сеизмичкото и магнетното поле - модел за Република Македонија“, докторска дисертација, Факултет за природни и технички науки, Штип, 2014.

Просторен план на Република Македонија - Услови за појава и заштита од сеизмички катастрофи (работна верзија), ИЗИИС и Сеизмолошка опсерваторија при ПМФ, Скопје, 1998.

Published
2016-02-05
How to Cite
Doneva, B., & Dimov, G. (2016). Сеизмичност на територијата на Република Македонија. Natural Resources and Technology, 9(9). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1278

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>