Карактеристики на термоминералната вода на бања „Кежовица“

  • Blagica Doneva
  • Gjorgi Dimov

Abstract

Термоминералната бања „Кежовица“ се наоѓа на 2 км југо-
западно од градот Штип, во непосредна близина на Ново Село, Штипско. Таа е позната уште од времето на турското владеење во Македонија, која исто така како и денес се користела како лековита термална бања. Во бањата „Кежовица“ термоминералната вода не се излива непосредно на површината, туку таа се користи преку дупнатини. Единствено во локалноста Л'џи во Ново Село, во непосредна близина на реката Брегалница, има извор на термоминерална вода кој е каптиран и се користи од месното население.
Специфично за овие термоминерални води е што според својата радиоактивност во Македонија се најрадиоактивни термоминерални води, а спаѓаат во редот на најрадиоактивните термоминерални води и во Европа.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Кекиќ и Митев (1974), Извештај за хидрогеолошките проучувања на пошироката околина на бања „Кежовица“ - Штип, стручен фонд на Геолошки завод - Скопје

Кекиќ (1976), Извештај за термоминералните води кај бања „Кежовица“ и Л'џи со посебен осврт за резултатите од истражното дупчење, стручен фонд на Геолошки завод - Скопје

Касаповска В. (1991), Хидрогеолошки карактеристики на подрачјето на

бања „Кежовица“ - Штип со посебен осврт на геотермалните појави, дипломска работа

Мирчовски В., Петров Г. И Делипетров Т. (2001), Тектонската разместеност на геотермалните појави во Вардарската зона како критериум за понатамошни истражувања - Прво советување за геотермална енергија во Р. Македонија, Банско - Струмица

Ракичевиќ Т. и Думурџанов Н. (1969), Толкувач на ОГК 1:100.000 - лист Штип, стручен фонд на Геолошки завод - Скопје

Published
2014-02-05
How to Cite
Doneva, B., & Dimov, G. (2014). Карактеристики на термоминералната вода на бања „Кежовица“. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/789

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>