Минералошки карактеристики на амазонитот од Чаниште, Република Македонија

  • Tena Sijakova-Ivanova
  • Vojo Mircovski

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите добиени со испитување напримероци од околината на село Чаниште. Овие испитувања се направенисо методот на СЕМ/ЕДС (сканинг електронска микроскопија/ енергетскидисперзивна спектроскопија). Од добиените резултати може да се заклучидека се работи за минералот амазонит. Тој се карактеризира со убавазелена боја, стаклеста сјајност и бел огреб. Тврдината е 6 - 6½, а густината2.54 - 2.57 g/cm3 . Поради убавата светлозелена боја и големата тврдина,тој може да се користи за изработка на накит во вид на ѓердани, прстени,брошови, а исто така и за изработка на разни украси.

References

Julg, A (1998) A theoretical study of the absorption spectra of Pb+ and Pb3+ in site K+ of microcline: application to the color of amazonite. Physics and Chemistry of Minerals 25, 229-233.

Stevenson, RK and Martin, RF (1986) Implications of the presence of amazonite in the Broken Hill and Geco metamorphosed sulfide deposits. Can. Mineral. 24 Pt. 4 (Ferguson Volume), 729-745.

Foord, Eugene, E. and R.F. Martin, 1979; “Amazonite from the Pikes Peak Batholith”, Mineralogical Record, 10, 373-382.

Hoffmeister, Anne M. and George R. Rossman, 1985; “A spectroscopic study of irradiation coloring of amazonite; structurally hydrous, Pb-bearing feldspar”.

Brightwell, Stephanie, 1999; “Coloration due to Lead Levels in Blue microcline Feldspar (Amazonite) from the Morefield Pegmatite, Amelia, Virginia”, unpublished.

Pamela E Rein et all. 2006. The Cooperative effects of lead and structural water on color intensity of microcline, var. Amazonite, Abstract, MP2 Research Group, Dept. of Earth and Environmental Sciences, University of New Orleans, New Orleans, LA 70148.

Published
2014-12-31

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>