Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“

  • Stojne Stoilovski
  • Zoran Panov
  • Dejan Mirakovski

Abstract

Рудникот за олово и цинк „САСА” е рудник со подземна експлоатација кој работи веќе педесетина години. Развојот на технологијата наоѓа сѐ поголема примена во рударските погони и јами, а рударските операции сеспуштаат сѐ повеќе во длабочина.Сето тоа придонесува штетните влијанија карактеристични заработните средини во подземната експлоатација да се зголемуваат. Но,без разлика дали се работи за работно место во јама или надвор, ситевработени во поголема или помала мера се изложени на некаква опасностили штетност.Поради тоа од огромна важност е да се направи добра процена наризик на работите места со цел навремено да се преземат сите неопходнимерки со цел да штетностите и опасностите врз вработените се сведат нанајмало можно ниво.Менаџирањето со ризик, реално ново но одговорно потребно научноподрачје, треба ризикот и можните деструктивни влијанија да ги согледа,прогнозира, предупреди, редуцира и минимизира. Неспорен факт е дека соризикот може и мора да се управува.Веројатноста на појавата на ризични настани со соодветни меркиможе да се намали до прифатливо ниво.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
STOILOVSKI, Stojne; PANOV, Zoran; MIRAKOVSKI, Dejan. Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1296>. Date accessed: 26 may 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>