НАЧИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ЗА ПОТРЕБИ ВО РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА

  • Стојанче Мијалковски
  • Зоран Десподов
  • Ванчо Аџиски
  • Николинка Донева

Abstract

При подготвување на геолошка и рударска документација за даден концесиски простор, неопходна е геодетска
подлога во електронска форма за просторот, односно геодетски план и топографска карта за концесиониот простор
изработени врз основа на соодветни геодетски постапки кои се состојат од низа на мерења и снимање на теренот. Во
овој труд ќе биде даден краток преглед за начините на кои се изработуваат геодетските подлоги кои се неопходни во
рударството и геологијата.

Published
2017-12-26

Most read articles by the same author(s)