НАЧИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ЗА ПОТРЕБИ ВО РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА

  • Стојанче Мијалковски
  • Зоран Десподов
  • Ванчо Аџиски
  • Николинка Донева

Abstract

При подготвување на геолошка и рударска документација за даден концесиски простор, неопходна е геодетска
подлога во електронска форма за просторот, односно геодетски план и топографска карта за концесиониот простор
изработени врз основа на соодветни геодетски постапки кои се состојат од низа на мерења и снимање на теренот. Во
овој труд ќе биде даден краток преглед за начините на кои се изработуваат геодетските подлоги кои се неопходни во
рударството и геологијата.

Published
Dec 26, 2017
How to Cite
МИЈАЛКОВСКИ, Стојанче et al. НАЧИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ЗА ПОТРЕБИ ВО РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 5-15, dec. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1987>. Date accessed: 24 may 2019.

Most read articles by the same author(s)