УТВРДУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД ИЗРАБОТКА НА ХОДНИК ВО РУДА И ЦИПОЛИН СО ПРИМЕНА НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ

  • Николинка Донева
  • Зоран Десподов
  • Дејан Мираковски
  • Марија Хаџи-Николова
  • Дејан Ивановски

Abstract

Во Рудник „Саса“ за изработка на хоризонтални рударски простории се применува технологија со дупчечко- минерски работи, како и контурно минирање. Во овој труд е прикажана изработката на капитален објект - ходник. Објектите се работени во работна средина руда и циполин. Притоа за иницирање на минските дупчотини се користени два системи, електричен и нонел систем. На крај е направена анализа на постигнатите ефекти од изработка во двете работни средини со различните системи за иницирање.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-26
How to Cite
Донева, Н., Десподов, З., Мираковски, Д., Хаџи-Николова, М., & Ивановски, Д. (2017). УТВРДУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД ИЗРАБОТКА НА ХОДНИК ВО РУДА И ЦИПОЛИН СО ПРИМЕНА НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ. Natural Resources and Technology, 11(11), 17-23. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1988

Most read articles by the same author(s)