НАЧИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ЗА ПОТРЕБИ ВО РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА

  • Стојанче Мијалковски
  • Зоран Десподов
  • Ванчо Аџиски
  • Николинка Донева

Abstract

При подготвување на геолошка и рударска документација за даден концесиски простор, неопходна е геодетска
подлога во електронска форма за просторот, односно геодетски план и топографска карта за концесиониот простор
изработени врз основа на соодветни геодетски постапки кои се состојат од низа на мерења и снимање на теренот. Во
овој труд ќе биде даден краток преглед за начините на кои се изработуваат геодетските подлоги кои се неопходни во
рударството и геологијата.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-26
How to Cite
Мијалковски, С., Десподов, З., Аџиски, В., & Донева, Н. (2017). НАЧИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ЗА ПОТРЕБИ ВО РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА. Natural Resources and Technology, 11(11), 5-15. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1987

Most read articles by the same author(s)