МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СИМУЛАЦИЈА НА КАМИОНСКИОТ ТРАНСПОРТ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

  • Ванчо Аџиски
  • Зоран Десподов
  • Дејан Мираковски
  • Стојанче Мијалковски

Abstract

Рударската индустрија се соочува со голем број комплексни предизвици преточени во системи со огромен број на
променливи податоци, за кои се потребни современи компјутерски алатки за истите точно да се предвидат и
прикажат. Во овој научен труд ќе биде прикажана современа методологија за симулација на камионскиот
транспорт во рудниците за подземна експлоатација. Како студија на случај во овој научен труд, ќе го земеме
Рудникот за подземна експлоатација на олово и цинк „САСА” - М.Каменица. Методологијата се состои од
изработка на компјутерска апликација за мерење на работниот циклус на камионскиот транспорт, за кој потоа ќе
биде направен модел во софтверот Арена, каде што истиот ќе биде симулиран во реално време. Овој модел кој
претставува реална репрезентација на камионскиот транспорт може да послужи за изработка на нови транспортни
сценарија кои можат да придонесат за подобрување на целиот транспортен систем во рудникот.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-26
How to Cite
Аџиски, В., Десподов, З., Мираковски, Д., & Мијалковски, С. (2017). МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СИМУЛАЦИЈА НА КАМИОНСКИОТ ТРАНСПОРТ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА. Natural Resources and Technology, 11(11), 25-32. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1989

Most read articles by the same author(s)