УТВРДУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД ИЗРАБОТКА НА ХОДНИК ВО РУДА И ЦИПОЛИН СО ПРИМЕНА НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ

  • Николинка Донева
  • Зоран Десподов
  • Дејан Мираковски
  • Марија Хаџи-Николова
  • Дејан Ивановски

Abstract

Во Рудник „Саса“ за изработка на хоризонтални рударски простории се применува технологија со дупчечко- минерски работи, како и контурно минирање. Во овој труд е прикажана изработката на капитален објект - ходник. Објектите се работени во работна средина руда и циполин. Притоа за иницирање на минските дупчотини се користени два системи, електричен и нонел систем. На крај е направена анализа на постигнатите ефекти од изработка во двете работни средини со различните системи за иницирање.

Published
Dec 26, 2017
How to Cite
ДОНЕВА, Николинка et al. УТВРДУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД ИЗРАБОТКА НА ХОДНИК ВО РУДА И ЦИПОЛИН СО ПРИМЕНА НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ИНИЦИРАЊЕ. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 17-23, dec. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1988>. Date accessed: 24 may 2019.

Most read articles by the same author(s)