ЗНАЧЕЊЕТО НА СКОПСКИТЕ ПАЛАТИ ВО ФОРМИРАЊЕТО НА УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ ОД 1920-ТИТЕ ГОДИНИ

  • Ekaterina Namiceva
  • Petar Namicev

Abstract

Во почетокот на XX век, во Скопје се случуваат промени во урбаната структура, така градот
Скопје доживува трансформација, со што се создаваат услови за актуелните европски случувања во
архитектурата. Во периодот меѓу двете светски војни во Скопје се реализираат најмаркантните објекти
и почнуваат да се применуваат нови тенденции. Pритоа фокусот е на новите тенденции кои настануваат
помеѓу двете светски војни и трансформацијата на урбаното јадро на Скопје со појавување на палатите
како индивидуален тип на градба. Во урбаното градско јадро, како белег од минатото, сѐ уште сведочат
објекти, од јавен и приватен карактер, кои во себе ја носат меморијата за урбаната политика од
почетокот на XX век во Скопје.Клучни зборови: палата, академизам, град, меморија, урбано јадро.

Published
Dec 25, 2018
How to Cite
NAMICEVA, Ekaterina; NAMICEV, Petar. ЗНАЧЕЊЕТО НА СКОПСКИТЕ ПАЛАТИ ВО ФОРМИРАЊЕТО НА УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ ОД 1920-ТИТЕ ГОДИНИ. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 113-121, dec. 2018. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2601>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)