Комуникации на маркетингот со логистиката

  • Martin Gjorgjiev
  • Zoran Despodov

Abstract

Во домашната научна литература по логистика и маркетинг,а и во некои странски научни трудови е обележан функционалниотопфат на двата научни правци. Интерес на моменталното истражувањепретставуваат информациските комуникации помеѓу маркетингот илогистиката. Во некои публикации логистиката се смета за маркетиншкафункција. Од друг поглед маркетингот, пак, се смета за логистичкафункција, а според трети тоа е логистички процес кој е продолженост намаркетиншкиот процес, а дури како четврта се смета „маркетниншкаталогистика”. До сега не сум сретнал поим за „логистички маркетинг”, нонема да се изненадам доколку наидам на истиот поим што се поистоветувасо поимите: е-бизнис, е-маркетинг, е-трговија, е-влада, е-логистика.Раководителите од одделите „маркетинг” и „логистика” ја разменуваатинформацијата помеѓу себе. Од информациска гледна точка, како наученинтерес претставува спецификацијата на податоците, коишто се општи задвата оддела, како и опис на информациските текови помеѓу нив.
Published
Feb 7, 2014
How to Cite
GJORGJIEV, Martin; DESPODOV, Zoran. Комуникации на маркетингот со логистиката. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/795>. Date accessed: 26 feb. 2020.

Most read articles by the same author(s)