Комуникации на маркетингот со логистиката

  • Martin Gjorgjiev
  • Zoran Despodov

Abstract

Во домашната научна литература по логистика и маркетинг,а и во некои странски научни трудови е обележан функционалниотопфат на двата научни правци. Интерес на моменталното истражувањепретставуваат информациските комуникации помеѓу маркетингот илогистиката. Во некои публикации логистиката се смета за маркетиншкафункција. Од друг поглед маркетингот, пак, се смета за логистичкафункција, а според трети тоа е логистички процес кој е продолженост намаркетиншкиот процес, а дури како четврта се смета „маркетниншкаталогистика”. До сега не сум сретнал поим за „логистички маркетинг”, нонема да се изненадам доколку наидам на истиот поим што се поистоветувасо поимите: е-бизнис, е-маркетинг, е-трговија, е-влада, е-логистика.Раководителите од одделите „маркетинг” и „логистика” ја разменуваатинформацијата помеѓу себе. Од информациска гледна точка, како наученинтерес претставува спецификацијата на податоците, коишто се општи задвата оддела, како и опис на информациските текови помеѓу нив.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ангелова, М. Изработване на бюджет на продажбите в индустриални предприятия в България, сп. Икономически изследвания, Свищов, 2004, бр. 1

Christopher, M., 1997, Marketing Logistics. Oxford: Butterworth-Heineman,p. 12

Goldratt, 1990, The Haystack Syndrome – Shifting information out of the data ocean. Great Barrington, MA: North River Press, p. 52

Јанков, Н., Маркетинг (и маркетингов мениджмент), АИ “Д. Ценов”, Свищов, 2003, с. 227

Јанков, Н., Маркетинговото разввање како водечко стратешки фактор, БСУ, Бургас, 2003, с. 70

Котлър, Ф., Филип Котлър за маркетинга, С., “Класика и стил”, С., 2000г.

Митев, Н., Чиприянов, М., Маркетинг и логистика, Акад. изд. Ценов, 2002, 492 с.

Попов, В. Интегрирана логистична информационна система на индустриална фирма, СА Свищов, 2004, с. 22

Porter, M.E., 1990, The competitive advantage of nations, London, The Macmillan Press ltd, p.40-42.

Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р.С., Мердик Р.Г. ; Управление и организация в сфере услуг, Санкт-Петербург: Питер, 2002, 752 с.

Published
2014-02-07
How to Cite
Gjorgjiev, M., & Despodov, Z. (2014). Комуникации на маркетингот со логистиката. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/795

Most read articles by the same author(s)