Влијание на кореновите нематоди (meloidogyne spp) врз морфолошките карактеристики и содржината на вода кај домати во тек на растот

  • Makedonka Dautova
  • Mirko Spasenovski
  • Risto Vuckov

Abstract

Испитувањата од овој труд се вршени врз основа на стандардни методи и утврдено е дека растенијата нападнати од коренови нематоди имаат развиено послаба вегетативна маса изразена со намален број и големина на листовите.

Содржината на вода во корените на нападнатите растенија е поголема, а во надземните делови е помала.

Со детерминација беше утврдено присуство на нематодите од родот Meloidogyne и тоа M. Arenaria и M. incognita.

Published
Apr 22, 2013
How to Cite
DAUTOVA, Makedonka; SPASENOVSKI, Mirko; VUCKOV, Risto. Влијание на кореновите нематоди (meloidogyne spp) врз морфолошките карактеристики и содржината на вода кај домати во тек на растот. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.11, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/282>. Date accessed: 14 july 2020.

Most read articles by the same author(s)