Компаративни следења на промените кај доматите (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) предизвикани од фитопаразитни нематоди

  • Makedonka Dautova
  • Mirko Spasenovski
  • Risto Vuckov

Abstract

Предмет на испитување на овој труд се промените кај домати предизвикани од нематодите на родот Meloidogyne во текот на вегетацијата.

Детерминирано е присуство на M. Arenaria и M. incognita и утврден е степенот на зараза со Meloidigyne spp. кај корените од испитуваната култура. Во овој труд се евидентирани и симптомите, односно оштетувањата на делови (надземни и подземни) од растенијата заразени со Meloidigyne.

Од добиените резултати може да се констатира дека нематодите од родот Meloidogyne предизвикуваат промени кај доматот кој негативно се одразува врз нормалното растење и развивање на растенијата, кое се реперкуира со намалување на квалитетот и квантитетот на производството во размери кои не можат да се запостават.

Published
Apr 22, 2013
How to Cite
DAUTOVA, Makedonka; SPASENOVSKI, Mirko; VUCKOV, Risto. Компаративни следења на промените кај доматите (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) предизвикани од фитопаразитни нематоди. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.12, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/283>. Date accessed: 14 july 2020.

Most read articles by the same author(s)