Морфолошки карактеристики, содржина на растителни пигменти, квалитет и принос на тутун заразен од нематоди на родот MELOIDOGYNE

  • Makedonka Dautova
  • Mirko Spasenovski
  • Risto Vuckov

Abstract

Следењето на морфолошките разлики, содрината на растителните пигменти, квалитетот и приносот на тутун заразен он нематоди на родот Meloidogyne е предмет на испитување на овој науцен труд. Од резултатите може да се забележи дека детерминирано е присуство на два вида нематоди и тоа: M. arenaria и M. javanica. Утврден е степенот на зараза на секој корен поединечно и следени се морфолошките промени, односно оштетувањата на делови од растенијата (подземни и надземни) што се заразени со Meloidogyne спп. Абнормалниот развиток на кореновиот систем и помалата содрзина на растителни пигменти во листовите на заразените растенија реперкуира со нарушување во ишраната на растенијата, а тоа доведува до намалување на квалитетот и квантитетот на производството во размери кои неможат да се занемарат.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
DAUTOVA, Makedonka; SPASENOVSKI, Mirko; VUCKOV, Risto. Морфолошки карактеристики, содржина на растителни пигменти, квалитет и принос на тутун заразен од нематоди на родот MELOIDOGYNE. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.24, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/297>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)