Влиание на ласерската светлина врз почетниот развој на австралиската форма афион

  • Goce Vasilevski
  • Dane Bosev
  • Goran Garevski
  • Ljupco Mihajlov

Abstract

Во овие истражувања е анализирано дејството на ласерската светлина врз почетниот развој на афионот. Третирано е семе од австралиската форма афион, која се одликува со повисок % на морфин, во однос на домашните популации. Третирањето е извршено со различни дози на ласерска светлина и при еднакви услови, при што е добиено зголемување на енергијата на ртење за 2,29%, а на вкупната ртливост за 2,25% во споредба со контролата. Покрај овие параметри испитувани се и должината на коренчето, каде е добиено зголемување од 32.79%, како и должината на стебленцето каде зголемувањето во однос на контролата изнесува 42,18%. Од сите варијанти на ласерската обработка на семето, највисоки вредности се добиени кај ласерската варијанта Л4 . Како резултат на добиените подобрувања кај испитуваните параметри, може да се заклучи дека ласерската обработка на семето има позитивно влијание врз почетниот развој кај австралиската форма афион.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
VASILEVSKI, Goce et al. Влиание на ласерската светлина врз почетниот развој на австралиската форма афион. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.47, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/316>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>