Односот на ласерските третмани и приносот кај јачменот

  • Ljupco Mihajlov
  • Goce Vasilevski
  • Dane Bosev

Abstract

Овие истражувања се вршени со цел да се утврдат ефектите од
ласерската стимулација врз приносот кај јачменот . Со ласерска светлина
третирано е семе од пролетен ја~мен сорта ,,Македо,,.
Опитите беа поставени на површините на ,,14-ти Септември,, Д.О.О.-
Св.Николе, според методот на случаен блок систем, во пет повторувања .
Кај третираните варијанти, постигнато е просечно зголемување на
биолошкиот принос до 8.9%, приносот на зрно до 13,3%, и жетвениот
индекс до 7%, во споредба со контролата.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
MIHAJLOV, Ljupco; VASILEVSKI, Goce; BOSEV, Dane. Односот на ласерските третмани и приносот кај јачменот. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.48, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/320>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>