Решавање на топлинска равенка со Neumann гранични услови со употреба на Crank Nicolson методот

  • Mirjana Kocaleva
  • Vlado Gicev

Abstract

Во овој труд разгледуваме решавање на Neumann проблемот при трансфер на топлина низ прачка. Иницијално прачката е загреана по должина, а на краевите температурата се менува во тек на време. Проблемот се опишува со парцијална диференцијална равенка која ја решаваме нумерички со Crank - Nicolson методот, во случај кога имаме Neumann гранични услови и амбиентна температура 500.

Од решението може да се види како прачката се лади во тек на времето, така што на почетокот десните краеви се ладат побрзо бидејќи се применети радијациските (radiation) гранични услови. Но со времето, со дистрибуција на температурата низ прачката, температурата на прачката станува се повеќе и повеќе иста со асимптотската вредност 500.

Published
May 19, 2015
How to Cite
KOCALEVA, Mirjana; GICEV, Vlado. Решавање на топлинска равенка со Neumann гранични услови со употреба на Crank Nicolson методот. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 33-38, may 2015. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/901>. Date accessed: 08 july 2020.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>