Педагошката пракса во едукативниот процес на идните наставници по музичко образование

  • Lence Nasev

Abstract

Во изминатиот период во Р. Македонија се случија две битни промени и реформи во рамките на образовниот систем кои се од разија и врз наставата по музичко образование. Тоа се: (1) воведувањето на деветгодишното основно образование (Концепција за деветгодишно образование 2007) и (2) воведувањето на Болоњскиот систем во македонското високо образование. Без оглед на овие промени, основните цели и задачи во образувањето и оформувањето на профилот наставник помузичко образование се засноваат врз стекнување на темелно и целосно музичко образование. Системот на институционално образование и воспитание во Р.Македонија на идните наставници по музичко образование се одвива при факултетите за музичка уметност, насока музичка теорија и педагогија,преку остварување на предвидени наставни планови и програми.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
NASEV, Lence. Педагошката пракса во едукативниот процес на идните наставници по музичко образование. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.99-104, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/166>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)