ЦЕЛОСНИ МАКЕДОНСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ СО ЗБОРОТ „ВОДА“ КАКО ГЛАВНА КОМПОНЕНТА ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

  • Mirjana Pacovska

Abstract

Овој труд има за цел да прикаже краток преглед на фразите со вода како
главна компонента во германскиот јазик и да ги пронајде фразеолошките
еквиваленти на македонски.
Првиот дел од трудот ги дава дефинициите на зборот фраза и на
фразеолошката наука што се занимава со фразите/идиомите. Потоа се опишуваат
различни типови на еквивалентност како неодминлив дел од констрастивната
фразеологија. Основа притоа е квантитативната еквивалентност на Корхонен, но
во овој труд цел се само идиомите со вода како главна компонента во германскиот
јазик и главната цел ќе биде да се најдат нивните македонски еквиваленти.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
PACOVSKA, Mirjana. ЦЕЛОСНИ МАКЕДОНСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ СО ЗБОРОТ „ВОДА“ КАКО ГЛАВНА КОМПОНЕНТА ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 57-67, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2539>. Date accessed: 13 aug. 2020.