ЦРВЕНАТА БОЈА ВО ГЕРМАНСКИТЕ И ВО МАКЕДОНСКИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ

  • Mirjana Pacovska

Abstract

Во овој труд ќе бидат анализирани фразеологизми на македонски
и на германски јазик кои во себе ја содржат црвената боја како составен елемент.
Боите се дел од нашиот секојдневен живот, тие нѐ опкружуваат во сите сфери на
нашето живеење, присутни се во соновите, религијата, природата, уметноста, но
исто така и во фразеологијата. Во фразеологијата боите може да имаат визуелнa
и симболичка улога. Целта на овој труд е преку контрaстивна анализа да се
укажи на сличностите и разликите кои ќе се појават кај овие фразеологизми во
двата јазика.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
PACOVSKA, Mirjana. ЦРВЕНАТА БОЈА ВО ГЕРМАНСКИТЕ И ВО МАКЕДОНСКИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 8, n. 10, p. 17-23, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2558>. Date accessed: 13 july 2020.