АСОЦИЈАТИВНОТО ПОЛЕ НА СТИМУЛУСОТ ГЛУП ВО АСОЦИЈАТИВНИТЕ РЕЧНИЦИ НА МАКЕДОНСКИОТ, СРПСКИОТ, БУГАРСКИОТ И РУСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Sokolova

Abstract

Асоцијативните речници помагаат во разграничување на основното од типичното
значење на лексемите. За да се дојде до основното значење на некои зборови (глаголи и
придавки), потребно е да се разоткрие типичната вонјазична ситуација која е во врска со
дадениот збор. Описните придавки најчесто ги опишуваат особините на луѓето, но и на
предметите и на појавите. Откривањето на нивното основно значење, значи откривање на
типичните ситуации за тие особини, како и типичните учесници за нив.
Во овој труд ќе ги анализираме асоцијативните полиња на стимулусот глуп во асоцијативните
речници на македонскиот, српскиот, бугарскиот и рускиот јазик.

Published
Dec 29, 2018
How to Cite
SOKOLOVA, Marija. АСОЦИЈАТИВНОТО ПОЛЕ НА СТИМУЛУСОТ ГЛУП ВО АСОЦИЈАТИВНИТЕ РЕЧНИЦИ НА МАКЕДОНСКИОТ, СРПСКИОТ, БУГАРСКИОТ И РУСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 12, p. 17-22, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2626>. Date accessed: 26 may 2020.