ВЛИЈАНИЕТО НА КУЛТУРОЛОШКИТЕ ОСОБЕНОСТИ ВРЗ ПРОЦЕСОТ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ

  • Dragan Donev
  • Marica Tasevska
  • Krste Iliev

Abstract

Културолошките особености сѐ почесто се во фокусот на истражувањата поврзани
со науката за преводот. Во овој труд ќе се обидеме накратко да извршиме стручна анализа на
ставови од еминентни истражувачи од оваа област изнесени во нивни трудови на оваа тематика,
како и влијание на културолошките аспекти во процесот на преведување од еден на друг јазик и
нивното влијание во комуникацијата во меѓународниот глобализиран контекст. Притоа ќе биде
анализирана улогата што културата ја има во општествените ситуации на современиот живот.
Ќе бидат презентирани мислењата на повеќе автори, како и нивни сознанија, откритија и
предлози во однос на потребата од акцентот врз културните особени како важен аспект во
изучувањето на англискиот како странски јазик во време на глобализацијата. Ќе ја акцентираме
улогата на културолошките особености од изворниот јазик и нивното влијание врз процесот на
преведување.

Published
Dec 29, 2018
How to Cite
DONEV, Dragan; TASEVSKA, Marica; ILIEV, Krste. ВЛИЈАНИЕТО НА КУЛТУРОЛОШКИТЕ ОСОБЕНОСТИ ВРЗ ПРОЦЕСОТ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 12, p. 129-132, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2639>. Date accessed: 26 may 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>