КУЛТУРОЛОШКИ ИМПЛИКАЦИИ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА НА АНГЛИСКИ

  • Dragan Donev
  • Krste Iliev
  • Natalija Pop Zarieva
  • Marija Krsteva
  • Kristina Kostova

Abstract

Културолошките аспекти се многу често во фокусот на истражувањата поврзани со
меѓународната деловна комуникација. Во овој труд ќе се обидеме на кратко да дадеме преглед
на ставови од еминентни истражувачи од оваа област изнесени во нивни трудови на оваа
тематика, како и влијание на културолошките аспекти поврзани со меѓународната деловна
комуникација. Притоа ќе биде анализирана улогата што културата ја има во општествените
ситуации на меѓународната деловна комуникација во современиот живот. Ќе бидат
презентирани мислењата на повеќе автори, како и нивни сознанија, откритија и предлози во
однос на потребата од акцентот врз културните особини како важен аспект во меѓународната
деловна комуникација во време на глобализацијата. Ќе се фокусираме на употребата на
англискиот јазик амбиент на меѓукултурни контакти.

Published
2019-11-28

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>