За поимот ЛИЦЕ во прагматиката

  • Marija Kusevska

Abstract

Апстракт: Целта на овој труд е да даде преглед на теориите за лицето,теориите за учтивост и последиците од нивното различно толкување воразлични културни средини. Посебно се истакнуваат теоријата за лицетона Гофман и теоријата за учтивост на Браун и Левинсон, коишто извршилеособено големо влијание во областа на прагматичките и меѓукултурнитеистражувања. Истражувањата вршени во различни културни срединипокажуваат дека лицето и принципот за учтивост се универзални,но начинот на кој се реализираат е специфичен за секое општество.Ваквата посебност често доведува до различни очекувања во процесотна комуникација за коишто соговорниците може да не бидат свесни.Како последица, се создаваат конфликтни ситуации кои доведуваат донедоразбирање и загрозување на лицето и на говорителот и на неговитесоговорници. Контрастивната анализа може да придонесе за правилноразбирање на овие ситуации.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
KUSEVSKA, Marija. За поимот ЛИЦЕ во прагматиката. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 157-166, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/698>. Date accessed: 14 dec. 2019.