За расказноста во лирскиот контекст (Кон „Ѓулабии“ на Станко Враз)

  • Lusi Karanikolova

Abstract

Првата книга љубовна поезија на основоположникот налирскиот израз во новата хрватска литература Станко Враз дозволува вораскошниот лирски контекст да бидат нотирани елементи на расказност(=нарација). Тоа се должи помалку на влијанието на европскиот Запади школата на романтизмот, а повеќе на настојувањето на поетот воавтентичниот поетски интерес – да се изрази љубовта спрема ЉубицаКантили, да бидат вметнати доминантните преокупации на иделогијата ипоетиката на илиризмот – родољубието и словенофилството.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
KARANIKOLOVA, Lusi. За расказноста во лирскиот контекст (Кон „Ѓулабии“ на Станко Враз). Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 211-216, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/705>. Date accessed: 08 dec. 2019.