Масивни Отворени Онлајн Курсеви (МООК)

  • Bisera Petkovska University of "Goce Delchev", Shtip
  • Blagoj Delipetrev
  • Zoran Zdravev University of "Goce Delchev", Shtp

Abstract

Во трудов дискутираме за новиот тренд во образованието, така наречените масовните отворени онлајн курсеви (МООК).  МООК се курсеви кои се наменети за неограничен број на корисници, најчесто се бесплатни и се достапни исклучиво преку Интернет. Се смета дека МООК произлегле од таканареченото ОЕР движење, односно движењето на отворени едукациски ресурси и се промовирани на УНЕСКО форум во 2002 година. Со примената на овие курсеви се диференцираат два типа: кМООК и хМООК. Досега се развиени повеќе платформи за поддршка на ваквите курсеви со што е започнато нивно помасовно користење. При реализацијата на курсевите утврдени се извесни предности и недостатоци, но сепак за уште поголема примена постојат доволен број на фактори за мотивација и на студентите и на професорите.
Published
Nov 21, 2014
How to Cite
PETKOVSKA, Bisera; DELIPETREV, Blagoj; ZDRAVEV, Zoran. Масивни Отворени Онлајн Курсеви (МООК). Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 9, n. 13, p. pp. 95-104, nov. 2014. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/819>. Date accessed: 31 may 2020.