ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ ОД БАЈКИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК

  • Драгана Кузмановска, Снежана Кирова, Лидија Ристов
Keywords: бајки, фразеологизми, странски јазик

Abstract

„Ако сакаш интелигентни деца, читај им бајки. Ако, пак сакаш
поинтелигентни деца тогаш читај им уште повеќе бајки.“ рекол Алберт Ајнштајн.
Со оваа Ајнштајнова мисла го започнуваме нашиот труд затоа што токму таа, на
еден концизен начин ја пренесува моќната порака која е присутна во секоја една бајка,
било таа да е на мајчиниот македонски јазик или пак, на германски, на англиски или на
некој друг странски јазик. Мудриот човек, вели Ајнштајн, го учи своето дете за животот
со поучните пораки претставени преку бајките. Значи, секој човек уште од најмала
возраст се среќава со бајките и на еден интересен и сликовит начин го осознава животот
и најчесто преку употребата на фразеологизам со кој изобилува секоја бајка, а токму
тој, фразеологизмот е целта на нашето истражување.
На сите нам добро ни се познати бајките на браќата Грим-самовили, џуџиња,
животни што зборуваат, принцези... па така може да се каже дека бајките се
интерпретираат на ист начин во повеќето култури и јазици.Затоа бајките се погодни за
полесно изучување на странски јазик.
Бајките имаат за цел да го привлечат вниманието на учениците и токму тоа е
главната алатка која ја користиме ние како наставници лингвисти да ги соочиме
учениците со фразеологизмите со цел за полесно и поприфатливоусвојување на
странскиот јазик. Значи преку сликовитоста или метафората на фразеологизмите се
обидуваме да го олесни усвојувањето на странскиот јазик на еден пософистициран,
полесен и секако поинтересен начин.
Трудот има за цел пред сѐ да го истакне високиот степен на конотативен и
креативен потенцијал на фразеологизмите. Условени од нивните специфични обележја
и својства фразеологизмите имаат способност да ја пренесат пораката на самата
УДК 81’373.7:82-343]:81’243:37.091.3
76 бајка до учениците во образовниот процес. Како лексикализирани, репродуктивни и
стабилни единици од една страна, и како полилексикални и идиоматични единици од
друга страна,тие обезбедуваат широка разбирливост, што всушност е главна цел при
изучување на странски јазик.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Cooper, C. (1998). Teaching Idioms. Foreign Language Annals, 31 (2).
[2] Burke, D. (1998). Without Slang and Idioms, Students Are “In the Dark!”. ESL
Magazine, 1(5).
[3] D’Angelo Bromley, K. (1984). Teaching Idioms. The Reading Teacher, 38 (3).
[4] Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and
Mrmeska,Viktorija (2019) Phraseological Optimum in Teaching Foreign
Languages.INTED2019 Proceedings Exploring New frontiers in Education. pp.
2509-2512. ISSN2340-1079.
[5] Kuzmanovska, Dragana and Tasevska, Marica and Ulanska, Tatjana and
HadziNikolova, Adrijana (2019) Explicit instruction as a tool for improving
ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ ОД БАЈКИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК
82
languagecompetence. 13th International Technology, Education and
Development Conference,INTED, 11-13 March 2019, Valencia, Spain, 13 (13).
pp. 3054-3057. ISSN 2340-1079.
[6] Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2019)
Фразеологизмите како важна алка во процесот на усвојување на странскиот
јазик. ФИЛКО. ISSN 978-608-244-698-1
[7] Schmitt, N. (2000). Vocabulary in Language Teaching. Cambridge:
CambridgeUniversity Press.
[8] Jakob und Wilhelm Grimm “Kinder- und Hausmärchen”,nach der Ausgabe
letzter Hand von 1857
[9] „Храбриот кројач” превод од Ранка Грчева, Детска радост, Скопје,1980
[10] FLEISCHER, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache.
Leipzig: VEB
[11] Bibliographisches Institut, 1982
[12] Burger, Herald,Phraseologie Eine Einfuehrung am Beispiel des Deutschen,
Berlin,3 Aufgabe, 2007
[13] Duden - Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik (Der Duden in
zwölf Bänden,Bd. 11). Mannheim: Bibliographisches Institut und F.A.Brockhaus
AG, 2002. 955 S. ISBN 3-411-04112-9
Published
2020-11-04