НАСТАВНИ СТРАТЕГИИ ВО НАСТАВАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОПШТЕСТВО

  • Снежана Јованова-Митковска
Keywords: училиште, настава, современо, учење, поучување, активност

Abstract

Осознавањето на светот започнува уште од најмала возраст, но
на организиран начин се изведува во рамки на предучилишните установи, преку
програмското подрачје природа и општество, т.е. преку наставните предмети Природни
науки и Општестo. Oсновната цел на современата настава т.е. подготовката на ученикот
за доживотно учење, кое пак подразбира квалитет на сознанијата, оспособеност
на ученикот, а не квантитет т.е. количина на сознанија, па нормално е дека и во
наставата по природни науки и општество акцентот ќе биде поставен на стекнување
на квалитетни знаења. Ваквата цел подразбира и промени во позицијата и улогата на
клучните субјективни фактори, т.е наставникот и ученикот, промени во пристапот и
стратегиите на учење и поучување. Во наставата од природни науки и наставата по
општество можна е примена на мноштво наставни стратегии. Применетите наставни
статегии во овие два наставни предмети се насочени кон оспособување на субјектите
за самостојно учење, самоподучување, постојана едукација, творештво и активна
интерперсонална комуникација меѓу субјективните фактори - наставникот-ученикот и
помеѓу самите ученици.
Постојано, засегнатите страни работат на изнаоѓање на нови, креативни стратегии
за учење и поучување кои водат кон унапредување на наставниот процес

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Delors, J. (1998), Learming: The treasure within, France: UNESKO publishing,
Report to UNESCO of the International Commision on Education for the
Twenty- first Century, 95-96
[2] Bognar, L., Matijević, M. (1993), Didaktika. Školska knjiga. Zagreb
[3] Bognar, L., Matijević, M., (2002), Didaktika (2. Izmijenjeno izdanje), Zagreb:
Školska knjiga
НАСТАВНИ СТРАТЕГИИ ВО НАСТАВАТА ПО
ПРИРОДНИ НАУКИ И ОПШТЕСТВО
94
[4] Bognar, L., Matijević, M. (2005): Didaktika. Školska knjiga. Zagreb, 273-275
[5] Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. (2010), Didaktika i kurikulum. Zagreb:
IEP-D2, 171-172
[6] Jensen, E., (2003), Super-nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i
uspješno učenje, Zagreb:Educa, 192
[7] Kyriacou, C., (1992), Active learning in secondary school mathematics, British
Educational Research Journal, 18 (3), 309-318
[8] Tot, D. (2010), Učeničke kompetencije i suvremena nastava, Zagreb: Odgojne
znanosti, Vol. 12 No. 1 (19), 67
[9] Števanić-Pavelić, M., Vlasac, I. (2006). Postignuća učenika primjenom različitih
metoda i oblika rada u nastavi prirode i društva. Život i škola, 52(1-2), 155-
165.
[10] Watkins, C., Carnell, E., Lodge, C. (2007). Effective Learning in Classrooms.
London: Sage Publications.
[11] Web site: ceaspub.eas.asu.edu/MAE-EC2000?glosary.htm
[12] Web site: www.gtz.de/agriservice/definitions/definitions.html
[13] Web site: w3.uni-wuppertal.de/www/FB4/anglistik/projekte/studyskills3/
seite18.htm
[14] Web site: www.professormartin.net/Dev.%20WritRead/glosaary.htm
Published
2020-11-04