АНКСИОЗНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК

  • Биљана Иванова, Снежана Кирова, Драгана Кузмановска
Keywords: влијание, причини, фактори, искуство, видови, ефекти

Abstract

Голем број истражувања сугерираат дека анксиозноста има голем ефект
врз стекнувањето на втор јазик. Од средината на осумдесеттите години на минатиот век
има значителен број на истражувања кои даваат докази за третирање на аксиозноста
како концептуално специфична за контекстот на стекнување јазик. Идентификацијата
на анксиозноста при учење јазик привлекува големо внимание на истражувачите.
Различните манифестации кај учениците според однесувањето поврзано со анксиозност
покажуваат некои симптоми кои сугерираат дека јазичната анксиозност има силно
влијание врз искуството на учење на јазик. Научниците за втор јазик идентификувале
широк спектар на фактори кои се поврзани со јазичната анксиозност. Тие тврдат дека
анксиозните реакции се предизвикани од реални тешкотии кои произлегуваат од
суптилни когнитивни операции кога студентите обработуваат јазик.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] MacIntyre, P., & Gardner, R. C. (1994) ’The Stable Effects of Language Anxiety
on Cognitive Processing in the Second Language’, Language Learning, Vol. 44
(2), 283- 305
[2] Phillips, E. M. (1992). The effects of language anxiety on students’ oral test
performance and attitudes. The Modern Language Journal, 76(1), 14-26.
[3] Saito, Y., Horwitz, E.K., & Garza, T. J. (1999). Foreign language reading anxiety.
The Modern Language Journal, 83(2), 202-218.
[4] Scovel, T. (1978). The effect of affect on Foreign Language Learning: A review
of anxiety research. Language Learning, 28, 129-142.
[5] Scovel, T. (1991) ‘The Effect of Affect on Foreign Language Learning: A Review
of the Anxiety Research’, in Horwitz, E.K., & Young, D. J. (eds.) Language
Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall, pp. 15-24
[6] Young, D, J. (1990) ‘An Investigation of Students’ Perspectives on Anxiety and
Speaking’, Foreign Language Annals. Vol. 23, pp. 539-553
[7] Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does
language anxiety research suggest? The Modern Language Journal, 75(4), 426-
439.
8. Young, D. J. (1992) ‘Language anxiety from the foreign language specialists’
perspective: Interview with Krashen, Omaggio Hadley, Terrell, and Rardin’,
Foreign Language Annals, Vol. 25, pp. 157-172
Published
2020-11-04