Обликување на ентериер на градска куќа од 19 век во Македонија

  • Petar Namicev
  • Ekaterina Namiceva

Abstract

Традиционалната архитектура на градот во 19 век во Македонија содржи одредени естетски вредности, каде што значајно место заземаобликувањето на ентериерот. Елементите на ентериерот се вградуваатво завршниот процес на градење, при финалното обликување навнатрешниот изглед на просториите. Вообичаено се вградуваат одредениелементи кои се претходно подготвени за да се добие проектиранакомпозиција. Елементите во ентериерот се мусандрите, долапите,таваните, рафтовите, оградите, внатрешните врати и други елементи коисе дел од декорацијата во ентериерот. Во декорацијата на ентериеротвлијае занаетчиската умешност на мајсторските тајфи и резбарите, коиработеле на територијата на целиот Балкан и на тој начин ги пренесувалевлијанијата во декоративната композиција и структурата на уредувањево ентериерот од другите региони. Притоа се применувала различнатехника на обработка и избор на материјалите за различни елементи,со вообичаена методологија на формирање на декоративната структурана елементите. Во ентериерот се применувале вообичаени модели надекоративна ускладеност на уметничкиот израз на еден објект или сепрактикувале одредени декоративни мотиви, кои станале задолжителни ивообичаени мотиви во стандардизирана метода на изработка.

References

Алексиевска Х.Ј. (1984) Ликовни и обликовни вредности на народната архитектура како резултат на практичната градителска постапка, Зборник на АФ, 7, Скопје, 53-61, зборник.

Алексиевска Х.Ј. (1985) Мерки, антропоморфност и модуларни пропорции кај старата македонска куќа, Студентски збор, Скопје, монографија.

Волињец Р. (1979) Ентериерот во старата македонска куќа, Зборник АФ, „Св. Кирил и Методиј“, 3, Скопје, 76-105, зборник.

Вољињец Р, Алексиевска Ј. (1983) Функционално - обликовната концепција во архитектурата во старата тетовска куќа, Зборник на АФ, бр.6, Скопје, зборник.

Грабријан Д. (1986) Македонска куќа или преод од стара ориенталска во современа европска куќа, Мисла, Скопје, монографија.

Кировска И. (1999) Смислата на декорацијата во македонското градителство од 19 век, Републички завод за заштита на спомениците на културата, Скопје, монографија.

Којиќ Ј. (1953-54) Конаци и чифлик Авзи Паше у Бардовцима код Скопља, Зборник ЗЗСК, књ.4-5, Београд, 223-240, зборник.

Намичев П. (2002) Колцето како составен дел од резбаните тавани од македонската традиционална куќа, Зборник ЕН, бр.2, Скопје, 71-81, зборник.

Ненадовиќ С. (1966) Типови врата у народној архитектури, Зборник ЗСК, 17, Београд, 25-50, зборник.

Светиева А. (1992), Резбани тавани, долапи и врати во Макеонија, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, монографија.

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)