Традиционалните вредности на сокакот како урбан елемент на македонскиот град во 19 век

  • Petar Namicev
  • Ekaterina Namiceva

Abstract

Урбаната форма на уличната и сообраќајна мрежа на градот во 19 векво Македонија се состои од приспособување и поврзување со постојнитесообраќајници, од каде што се развивал целокупниот систем на уличнамрежа. Во средиштето на урбаниот систем секогаш била поставеначаршијата како економски двигател, која просторно и функционално,во одредена радијална положба, ги соединува сите улици во една мрежа.Во просторот на сокакот најчесто покрај функцијата на комуникативенпростор се надоврзуваат и одредени просторни елементи од куќата,кои просторно делуваат на збогатување на амбиенталната вредност. Воприоритетните зони според функционалните потреби се формираатсредишен простор, кој се состои од јавен објект, сакрален објект и другиурбани содржини кои го потенцираат значењето на просторот. Одредениисториски јадра денес се сочувани во мал дел и на свој начин успеваатда се спротивстават на промените и трансформациите кои ги носисовремениот урбанизам и начин на живеење. Потребно е да се одредат изаштитат одредени градителски и просторни јадра, каде што ќе се регулиракористењето на јавниот простор, со одредени законски регулативи.

References

Арсовски Т. (1971). Стара скопска чаршија: Македонска книга, Скопје (монографија)

Волињец Р. (1986/1987). Порти: Зборник на АФ, бр 9 -10, Скопје (зборник)

Cerasi M.(1988). La citta del levante: Jaca book, Milano (монографија) Giedion S. (1969). Prostor, vreme, arhitektura: Gradjevinska knjiga, Beograd (монографија)

Грабријан Д. (1986). Македонска куќа: Мисла, Скопје (монографија)

Cukovic M. (1985). Gradski centri, Svjetlost (монографија)

Дероко А. (1964). Фолклорна архитектура у Југославији Народна архитектура,2: Београд (монографија)

Дероко А. (1940). Народно неимарство 1: Споменик САНУ, Београд, (монографија)

Касапова Е. (1990). Сокак, Архитектонско - урбанистичка и сoцијална содржина во старо градските структури во Македонија, УКИМ, Скопје (монографија)

Којиќ Б. (1976). Стари балкански градови, вароши и варошице: Граѓевинска књига, Београд (монографија)

Којиќ Б.( 1949) Стара градска и сеоска архитектура у Србији: Граѓевинска књига, Београд, (монографија)

Максимовиќ Б. (1956/1957) Наслеће фолклорног урбанизма и његово место у савременом урбанистичком стваралаштву: Годишен

зборник на Техничкиот факултет, Скопје, (монографија)

ТомовскиС.(1960), Македонска народна архитектура: Скопје, 1960 (монографија)

Томовски К. (1980), Кратово, стара архитектонско урбанистичка содржина, МАНУ, Скопје

Томовски К. (1996). Населби и народна архитектура, Етнологија на Македонците: МАНУ, Скопје, (монографија), стр. 81-118.

Трифуновски Ј. (1947) – Македонска градска насеља: Београд, (монографија)

Хаџиева-Алексиевска (1985) Ј.,Мерки, антропомморфност и модуларни пропорции кај старата македонска куќа: Скопје,(монографија)

Чипан Б. (1978). Македонските градови во XIX век: МАНУ,Скопје (монографија)

Чипан Б. (1976). Специфики на урбанистичко -архитектонскиот израз во охридско - преспанскиот регион: Годишен зборник на

Архитектонско -градежниот факултет, Скопје, 1976

Чипан Б. (1955), Старата градска архитектура- Охрид, Централен завод за заштита на културно-историски споменици на НР Македонија, Скопје

Published
2014-12-31

Most read articles by the same author(s)