Декоративни мотиви во ентериер на градска куќа од 19 век во Македонија

  • Petar Namicev
  • Ekaterina Namiceva

Abstract

Составен дел на декорацијата на куќата во Македонија од 19 век претставува примената на одредени стилизирани мотиви во обликувањето на ентериерот. Според застапеноста на одреден материјал (дрво, малтер)се добива одредена типологија на декоративните елементи, со делумна или целосна примена на дрвото или малтерот во нивната застапеност воентериерот. Според стилот на декоративната обработка мотивите содржатгеометриска, вегетабилна или зооморфна декорација. Геометриската ивегетабилната декорација се застапени на елементите кои се изработуваатод дрво (врати, тавани, мусандри, долапи и сл.), додека зооморфната сеприменува на одредени најизразени декорирани парчиња (колце од таван,столб, мусандра и сл.). Според техниката на изработка на декорацијатаво резба се применувала овчарска, плитка и поткопана резба, додекастоларската и дрводелската метода се употребувала за декорирање натаваните со елементи со форма на мозаици. Покрај разновидноста напримената на декоративните мотиви, според различноста на формата, тиеоформуваат една складна декоративна целина во рамките на уредувањетона еден станбен објект.

References

Волињец Р. (1979) Ентериерот во старата македонска куќа, Зборник АФ, „Св. Кирил и Методиј“, 3, Скопје, 76-105, зборник.

Вољињец Р, Алексиевска Ј. (1983) Функционално - обликовната концепција во архитектурата во старата тетовска куќа, Зборник на АФ, бр.6, Скопје, зборник.

Кировска И. (1999) Смислата на декорацијата во македонското градителство од 19 век, Републички Завод за заштита на спомениците на, Скопје, монографија.

Круниќ Ј. (1953-54) Конаци и чифлик Авзи Паше у Бардовцима код Скопља, Зборник ЗЗСК, књ.4-5, Београд, 223-240, зборник.

Krunic J (1957), Smestaj, razvoj oblika i osnove bitoljske kuce pri koncu turske vladavine, Zbornik Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, III, Beograd, зборник.

Намичев П. (1998) Резбата во македонската куќа од 19-от и почетокот на 20-от век, Музеј на Македонија, Скопје, монографија.

Намичев П. (2002) Колцето како составен дел од резбаните тавани од македонската традиционална куќа, Зборник ЕН, бр.2, Скопје, 71-81, зборник.

Намичев П. (2013), Резбарот Димитри Јанков од Охрид, Патримониум, 11, Скопје, зборник.

Кожухаров Г. (1967) Българската къща през пет столетия края на XIV - края на век XIX, София, монографија.

Светиева А. (1992) Резбани тавани, долапи и врати во Македонија, Институт за фолклор Марко Цепенков, Скопје, монографија.

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)