LINGUISTIC EXPRESSION OF PETRE BICEVSKI

  • Liljana Makarijoska

Abstract

Subject of our interest are the lexical features in the novels of Petre Bicevski, an author who reveals the fate of his fellows sufferers uprooted from their homeland, sharing deep common pain. We refer to the dialect lexicon, for example: babarutka, se boravi, golifanec, karadarka, muravеshkа, oleben, prizne, skrchan, but also to the use of Turkisms and Greacisms, originating from the native speech of the author. When using phrasemes, for example: se odmotuva klopchеtо, si ja chinе vodata, si go dаdе gаzоt pod kiriја, sе izmеshа sо tugjа krv, Bicevski often introduces new elements to adapt the phraseme to the specific situation, to the social and individual features of the characters, enriching in a way the national, folk phraseology: mu vlegol gjavolot pod kоshulа, zаmеshа nevkusnа kаshа, pоminal niz trnjе i kapini, sе nizhеа kаkо crnа vrvcа, nе smе pаsеlе zаеdnо оvci i goveda.

 

Keywords: Macedonian literature, lexis, dialecticisms, Turkisms, Grаеcisms,  phrasemes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Георгиевски, Г., Макаријоска, Л. (2015). Од лексиката на воденскиот говор (с. Кронцелево), Македонистика 14, Скопје, 103–183.
[2] Груевска-Маџоска, С. (2017). Лексиката и стилот во делата на Живко Чинго. Македонистика 16, Скопје, 169–226.
[3] Груевска-Маџоска, С. (2017). Синонимите во уметничката литература на македонски јазик. Предавања на XLIX Меѓународeн семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 106–117.
[4] Додевска-Михајловска, О. (1996). Jaзикот во романите на Коле Чашуле, (магистерски труд), Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.
[5] Друговац, М. (2005). „Нашите коски“, Петре Бицевски, Нашите коски, Дијалог, Скопје.
[6] Јашар-Настева, O. (1985). Развојот на македонската лексика во балкански контекст и нејзиното збогатување со синоними од грчко и турско потекло. Прилози МАНУ, Скопје: МАНУ, 47–59.
[7] Макаријоска, Л. (2009). Континуитетот на турското влијание врз македонскиот лексички систем, Македонистика 10, Скопје, 189–238.
[8] Макаријоска, Л. (2019). За дијалектизмите во современата македонска литература, Славистички студии, бр. 19, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 105–130.
[9] Макаријоска, Л., Цубалевска, М. (2017). За употребата на турцизмите во современата македонска литература, LXIII научна конференција нa LXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 183–198.
[10] Макаријоска, Л., Цубалевска М. (2020). Дијалектната лексика во делата на писателите кои потекнуваат од Егејска Македонија, Гласник, 64/2, Скопје: Институт за национална историја, 49–57.
[11] Паноска, Р. (1972). Дијалектните особености во прозата на некои македонски прозаисти, Македонски јазик, XXIII, 205–219.
[12] Паноска, Р. (1986). Сфаќањето на битовата компонента во јазикот на македонската уметничка проза. Битовото и историското во македонската уметничка проза (материјали од научен собир), ур. В. Иљоски, М. Матевски, С. Јаневски, Скопје: МАНУ, 27–31.
[13] Ташова, В. (2016). Авторските лингвостилистички маркирани единици во современата македонска проза, докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Извори
Ат – Петре Бицевски, Атеистот, самостојно издание, Скопје 2013.
Дас – Петре Бицевски, Даскалот, Скопје 2011.
Кл – Петре Бицевски, Класје, Менора, Скопје 2004.
НК – Петре Бицевски, Нашите коски, Дијалог, Скопје 2005.
ПГП – Петре Бицевски, Песната на грдото пиле, самостојно издание, Скопје 2013.
ПДМ – Петре Бицевски, Плачот на децата и мајките, самостојно издание, Скопје 2013.
Суд1 – Петре Бицевски, Судбина (прв дел), Менора, Скопје 2003.
Суд2 – Петре Бицевски, Судбина (втор дел), Менора, Скопје 2008.
Published
2021-09-16
How to Cite
Makarijoska, L. (2021). LINGUISTIC EXPRESSION OF PETRE BICEVSKI. PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, 6(11), 95-107. https://doi.org/10.46763/PALIM21116095m
Section
ЈАЗИК / LANGUAGE