Ефектот од NPK, Mg и B врз приносот, морфолошките и квалитативните карактеристики на индустриски домати

  • Vasil Kocevski
  • Dobre Jakimov
  • Milan Jekic
  • Liljana Koleva

Abstract

Двегодишни испитувања и тоа од 1994 до 1995 година беа изведени на експерименталните површини на Институт за јужни земјоделски култури- Струмица и тоа со индустриски домати.
Published
2013-04-23