Корелација помеѓу вкупните хетеротрофни и колиформни бактерии во водите на реката Брегалница

  • Liljana Koleva
  • Goko Kongulovski

Abstract

Целта на оваа работа бесе да се утвдри корелацијата помеѓу вкупните хетеротофни и колиформни бактерии во водите на реката Брегалница. во текот на 1988/98 беа извршени бактериолошки испитувања на водата на река Брегалница и тоа од изворот па се до самиот влив во Вардар.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)