Влијанието на надворешните фактори и ѓубрењето врз дебелината на перикарпот кај пиперката сорта Куртовска капија

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Liljana Koleva

Abstract

Од четиригодишното испитување (1988-1991) во полските опити со ѓубрење на пиперката утврдено е дека морфолошката карактеристика дебелина на перикарп воопшто не зависи од висината на приносите и од другите морфолошки својства. Кај контролата и кај варијатнтата N140P140K210, дебелината на перикарпот беше најголема во 1998 година, во кој година беа добиени најниски приноси и ниски вредности за другите испитувани морфолошки карактеристики. Следната исто така неповолна година 1990, добивме изразито најниски вредност за дебелината на прерикарпот (контрола 2,5mm NPK 2,7 mm), кога апсолутниот минимум за септември изнесуваше +3°С. Во 1991 септемврискиот температурен минимум изнесувал +5°С, а дебелината на перикарпот во оваа година кај контролата е измерен 4,0 mm, а кај НПК варијантата 4,2 мм, Најниски вредности за дебелината на перикарпот се добиени во 1989 година (контрола 4,2 mm, NKP 4,7 mm), кога септемврискиот температурен минимум изнесувал + 6,6°С. Во текот на испитувањата утврдено е дека приносите како и другите испитувани морфолошки карактеристики: маса, должина, ширина и дебелина на плод зависат од ѓубрењето и од климатските услови во текот на целата вегетација на пиперката. Дебелината на перикарпот се однесува поинаку, и може да даде ниски и високи вредности какао во поволна така и во неповолна година, бидејќи оваа морфолошко својство воглавно зависи од апсолутниот температурен минимум во последниот месец од вегаттацијата на пиперката.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>