Влијанието на флора МК-2 врз приносот, морфолошките и квалитетните својства на индустриските домати

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Sasa Mitrev
  • Dusan Spasov
  • Milan Jekikj

Abstract

Целта на овие испитувања е да се утврди дејството од фолијарната примена на течното минерално ѓубре ФЛОРА МК-2, на индустриските домати во струмичко. Притоа е утврдено дека со три третмани заедно со средствата за заштита на растенијата од болести и штетници, од течното минерално ѓубре се добива зголемување на приносот од 1,8 t/ha, а врз база на НПК 2,9 t/ha домати. Двете зголемувања се наполно економски оправдани, особено тоа врз база на НПК. Трошоците за примена на течното ѓубре се на товар на трошоците за заштита на растенијата.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>