Состојбата со болести, штетници и плевели кај семенската пченица во периодот од 1966-2000 година

  • Dusan Spasov
  • Dragica Spasova
  • Milan Georgievski
  • Ilija Karov
  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov

Abstract

Голем е бројот на болести, штетни инсекти и плевели кои редовно се среќаваат на семенската пченица во Македонија. Сепак економско значење за семенската пченица имаат помал број видови. Во овој прегледен труд е регистрирано присуство на позначајни болести, штетници и плевели. Од овие испитувања може да се заклучи дека во текот на прегледите од 1996-2000 год. од болестите најголема застапеност имаат: Erysphe graminis, Puccinia Graminis и Helmintospotium sativum, од штетните инсекти најголема застапеност имаат: Eurygaster spp., Haplotrips tritici и Lema melanopus, а од плевелите како најзастапени се: Avena spp., Bifora radians, Anthemis spp., Bromus spp., и Lolium spp.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>